Óvodai beiratkozás 2022/2023-as nevelési évre


Közlemény a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról az önkormányzati fenntartású óvodákba
Dombóvár Város Önkormányzatának

közleménye

a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

az önkormányzati fenntartású óvodákba

A Dombóvári Szivárvány Óvodába, a Zöld Liget Tagóvodájába, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvodába az óvodai nevelésben történő részvételre 2022. szeptember 1-jétől kötelezett, óvodai jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek beíratásának időpontja a 2022/2023. nevelési évre:

2022. április 20. (szerda) és 2022. április 21. (csütörtök)

A beíratásra az óvoda székhelyén történő személyes megjelenéssel vagy a kitöltött felvételi kérelemnek az óvodába legkésőbb 2022. április 21. 17 óráig elektronikus úton való eljuttatásával van lehetőség.

Az óvodák elérhetőségei:

Dombóvári Szivárvány Óvoda
74/465-315 (Szivárvány)
szivarvanyovi@dombovar.hu (Szivárvány)
és
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvoda
74/465-342 (Zöld Liget)
szivarvanyovi.zoldliget@dombovar.hu (Zöld Liget)
Dombóvár, Zrínyi utca 10.


Dombóvári Százszorszép Óvoda
74/466-031
szazszorszepovi@dombovar.hu
7200 Dombóvár, III. utca 34.


A felvételi körzetek:

A Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely) felvételi körzete
A Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájának felvételi körzete
A Dombóvári Százszorszép Óvoda felvételi körzete
A felvételi kérelem nyomtatványa az óvodák honlapjáról/Facebook felületéről tölthető le. Személyes beíratás esetén az óvoda által meghatározott iratokat kell bemutatni. A felvételi kérelem elektronikus úton történő beküldése és a gyermek felvétele esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az óvodavezetővel egyeztetett időpontban kerül sor.

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő - a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban beíratni. A beíratás elmulasztása - amennyiben a szülő másik óvodába nem íratja be gyermekét - szabálysértésnek minősül. 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását, a jelzése alapján vagy hivatalból a járási hivatal rendeli el és felügyeli az óvodába járási kötelezettség teljesítését.

A 2022. szeptember 1-jétől kezdődő 2022/2023. nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

a 3. életévét betöltötte,
a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a Dombóváron lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Férőhely esetén a Szivárvány Óvodába, a Zöld Liget Tagóvodájába, valamint az újdombóvári Százszorszép Óvodába is lehet évközben jelentkezni.

Ha az óvodaköteles gyermek családjával külföldön él, vagy költözést terveznek, akkor az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatalhoz kell bejelenteni (további információ: Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása).

A szülő április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben pedig újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti az erre kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. A kérelmet a Dombóvári Járási Hivatalhoz kell benyújtani. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

Az óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2022. május 31. napjáig.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha a felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével lehet ellenőrizni. Ha a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Az óvoda vezetője

az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában
közli a szülővel.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt!

Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással, a kérelem elbírálása tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

Egyéb információ:

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Dombóvári Szivárvány Óvodába és a Zöld Liget Tagóvodába, a Dombóvári Százszorszép Óvodába, a Margaréta Református Óvodába (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.), illetve a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodába (Dombóvár, Petőfi u. 27.) lehet beíratni. A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Százszorszép Óvodában, a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában és a Margaréta Református Óvodában van lehetőség német nyelvű nemzetiségi óvodai nevelésre.

Dombóvár Város Önkormányzata
2022-02-02 / 2023.01.27 08:29 / 2023.01.27 08:29 . . 119

 

V i s s z a