Óvodapedagógus - Zöld Liget Tagóvoda

Dombóvári Szivárvány Óvodaa Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermekek nevelése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62 §, 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet 17 §, valamint a helyi Pedagógiai Program alapján. Az óvodai csoport életével kapcsolatos adminisztráció, valamint az óvoda életével kapcsolatos megbízatások.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus,

- Egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- Végzettséget igazoló oklevél másolata

- Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földesi Nikoletta nyújt, a 0674465315 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120/2022/I-5. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

- Elektronikus úton Földesi Nikoletta részére a szivarvanyovi@dombovar.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Földesi Nikoletta, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.
2022-02-22 / 2022.02.22 07:44 / 2022.02.22 07:44 . . 232

 

V i s s z a